Loading color scheme

Programy B+R
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/DLM_7_4K-kopia_na_strone.jpg'
There was a problem loading image 'images/DLM_7_4K-kopia_na_strone.jpg'

 

DLM_7_4K-kopia_na_strone.jpg

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Firma Soley sp. z o.o. w 2016 roku podjęła się zrealizowania swojego pierwszego projektu badawczo- rozwojowego w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Rezultatem projektu pt.: „Innowacyjna technologia THBK wykonywania proekologicznych poziomych barier izolacyjnych w warstwach wodonośnych” jest technologia pozwalająca na wytworzenie proekologicznych poziomych barier izolacyjnych, stanowiących rozwiązanie dla efektywnej ochrony głównych zbiorników wód podziemnych przed zagrożeniami antropogenicznymi na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych. Nowatorska technologia uszczelniania gruntu przy użyciu żeli krzemianowych, umożliwia zabezpieczenie przy pomocy tak powstałych barier izolacyjnych, podziemnych ujęć wody pitnej, w tym wód mineralnych i leczniczych – na obszarach szczególnie wrażliwych na działanie substancji toksycznych, jak również i innych zanieczyszczeń.

Technologia THBK powstała we współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. 

www.ochronawodpodziemnych.pl

 

W drugiej połowie 2016 roku spółka rozpoczęła realizację projektu badawczo-rozwojowego w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, pt.: „Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów”, którego zasadniczym celem było opracowanie rozwiązania materiałowo-technologicznego pozwalającego na zwiększenie funkcjonalności konstrukcji geoinżynierskich wykonanych z gruntobetonu, co przyczyni się  do nowego spojrzenia na spektrum zastosowań tego typu konstrukcji. Jednym z celów projektu jest dokładne rozpoznanie właściwości mechanicznych i technologicznych gruntobetonów wytwarzanych na bazie nowoczesnych spoiw mineralnych. Zasadniczą innowacyjną modyfikacją materiałową jest wprowadzenie do mineralnej matrycy gruntobetonowej zbrojenia rozproszonego w postaci syntetycznych włókien pochodzących z materiałów odpadowych. Projekt swym zakresem obejmował obszerny program badań przemysłowych, dających pełne rozpoznanie co do jakościowego i ilościowego wpływu zmiennych czynników materiałowych na właściwości kompozytów oraz dostosowanie istniejących zasobów technicznych do pracy z zaczynem cementowym zawierającym zbrojenie rozproszone.

Technologia FGB powstała we współpracy z Politechniką Krakowską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów, oraz firmą Mirosław Kos „Ślusarstwo”. 

www.fibrogruntobeton.pl

 

Od 2019 roku firma Soley sp. z o.o. realizuje kolejny projekt B+R pt.: „Innowacyjna, ekonomiczna technologia DLM wzmocnienia nasypu kolejowego”, którego celem jest wykonanie kompletnego rozwiązania technologicznego łączącego innowacyjne narzędzie geotechniczne do wykonywania wzmocnienia podtorza kolejowego panelami z gruntobetonu lub fibrogruntobetonu. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie obszaru zastosowań paneli gruntobetonowych bądź fibrogruntobetonowych w kolejnictwie.  Poprzez zastosowanie technologii DLM (double linear mixing), która przy użyciu niskiego nośnika narzędzi wykonuje równocześnie pod obydwoma szynami toru kolejowego wzmocnienie podtorza, metoda jest konkurencyjna wobec stosowanych obecnie technologii wzmacniania podtorza takie jak kolumny: DSM, żwirowe, betonowe (brak konieczności demontażu napowietrznej części kolejowej, krótszy czas realizacji). Projekt obejmuje program badań przemysłowych polegających na wykonaniu modeli podwójnych ścian w gruncie, ocenie wizualnej osiowości obu ścian, badaniach wytrzymałościowych oraz trwałościowych. Podczas realizacji etapu prac rozwojowych, które obejmują wykonanie prototypowych ścian w warunkach rzeczywistych zrealizowanych w specjalistycznym ośrodku badawczym. Tam zostaną poddane długotrwałym badaniom. Prototypy ścian równoległych będą̨ wykonywane za pomocą opracowanego w projekcie innowacyjnego narzędzia geotechnicznego w rzeczywistych warunkach gruntowych. 

Projekt realizowany w konsorcjum firmy Soley Sp. z o.o. i jednostki badawczej Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

www.wzmocnieniepodtorza.pl

  

Kolejny projekt badawczo – rozwojowy miał swój początek z końcem 2019 roku. Projekt pt.: „Technologia ekonomicznych ścian szczelinowych do realizacji fundamentów, obudów wykopów i ścian oporowych” realizowany w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego założeniem jest wykonanie kompletnego rozwiązania materiałowo- technologicznego łączącego narzędzie do wykonania gruntobetonu in situ oraz kompozyt zdolny do przenoszenia obciążeń w konstrukcjach zginanych przez osadzenie w nim zbrojenia prętowego i ewentualnie rozproszonego. Projekt pozwoli na: zwiększenie obszaru zastosowań innowacyjnego narzędzia geotechnicznego TFoW do wykonywania ścian z gruntobetonu, wykonywanie trwałych i oszczędnych ścian oporowych z możliwością wykorzystania ich jako fundamenty oraz na wykonanie tymczasowych zabezpieczeń wykopów.

Projekt zakłada obszerny program badań przemysłowych, który obejmuje wykonanie modeli ścian w gruncie, badania wytrzymałościowe oraz trwałościowe. Poszukiwane będzie optymalne zbrojenie prętowe: stalowe, ocynkowane, kompozytowe (szklane lub bazaltowe). Końcowym etapem projektu będą prace rozwojowe polegające na wykonaniu prototypowych ścian z najkorzystniejszymi rodzajami zbrojenia wybranymi w badaniach przemysłowych. Prototypy ścian będą wykonane za pomocą opracowanego w projekcie narzędzia geotechnicznego w rzeczywistych warunkach gruntowych.

Technologia ESS powstaje we współpracy z Politechniką Krakowską oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

www.sciana-ess.pl

 

BR2 index