Loading color scheme

Technologia THBK

1. Technologia THBK
Celem technologii THBK jest likwidacja pionowej filtracji płynów w ośrodku geologicznym poprzez wytworzenie poziomej bariery izolacyjnej. Polega to na:

 • zatłoczeniu do warstwy wodonośnej na poziomie zwierciadła wody cieczy roboczej THBK na bazie krzemianu sodu,
 • zatłoczenie poniżej niewielkiej ilości ditlenku węgla, który zainicjuje powstawanie żelu, tworząc nieprzepuszczalną poziomą barierę o oczekiwanym kształcie i rozmiarach

2. Zastosowanie technologii THBK
Technologia THBK jest technologią izolacyjną i jako taka może być wykorzystana do:

 • wykonywania warstw izolacyjnych pod obiektami infrastruktury,
 • doszczelniania składowisk odpadów stałych i półpłynnych,
 • ochrony wód podziemnych na obszarach przemysłowych i poprzemysłowych,
 • bezpośredniej ochrony złóż wód mineralnych i leczniczych zagrożonych inwestycjami,
 • intensyfikacji procesów oczyszczania skażonych węglowodorami warstw wodonośnych,
 • uszczelniania podłoża dla wytwarzania sztucznych mokradeł (costructed welands),
 • przeciwdziałania ekshalacjom gazów niebezpiecznych np.: radon, metan.

3. Aspekt ekologiczny
Istotnym elementem proponowanej technologii jest ciecz zabiegowa tworzona na bazie krzemianu sodu. Zastosowanie dodatków/ulepszaczy gwarantuje uzyskanie żelu o dużej odporności na czynniki środowiskowe, termiczne oraz baryczne. Wszystkie składniki cieczy znajdują się na liście REACH. Ponadto wykorzystywany w technologii THBK ditlenek węgla jest wiązany w strukturze powstałego żelu i nie wpływa na miejscowe warunki środowiskowe.

4. Skuteczność technologii THBK
Bazując na doświadczeniach przemysłu naftowego i testach laboratoryjnych trwałość tworzonych barier izolacyjnych na bazie krzemianu sodu, sięga kilkunastu lat, a skuteczność izolacji można szacować na poziomie 97-99%

5. Ograniczenia technologii THBK
Ze względów ekonomicznych poziome bariery izolacyjne według technologii THBK można wykonywać do głębokości 40 metrów licząc od poziomu gruntu. Współczynnik filtracji warstwy wodonośnej powinien zawierać się w przedziale od 10-5 do 10-1 cm/s.

6. Konkurencyjność technologii THBK
THBK jest:

 • technologią bezwykopową,
 • technologią przyjazną dla środowiska,
 • technologią konkurencyjną ekonomicznie,
 • rozwiązaniem, które w stosunkowo szybki sposób może zapobiegać niekontrolowanych przepływom płynów przez ośrodek geologiczny.

7. Jakie dane należy posiadać by skorzystać z oferty
Należy posiadać podstawowe dane hydrogeologiczne i stratygraficzne o ośrodku geologicznym, w którym ma powstać bariera izolacyjna. Szczególnie istotna jest znajomość właściwości filtracyjnych warstwy wodonośnej na poziomie zwierciadła wody podziemnej.