Loading color scheme

Hydrotechnika

hydrotechnika indexOd 1990 roku firma SOLEY czynnie działa na rynku specjalistycznych robót hydrotechnicznych. Oferujemy wykonawstwo szerokiego zakresu specjalistycznych robót hydrotechnicznych z równoczesnym wykorzystaniem prac podwodnych oraz zabiegów geotechnicznych.

 • Remonty obiektów hydrotechnicznych w części nadwodnej i podwodnej:
   - naprawy powierzchniowe, iniekcja rys i spękań elementów betonowych obiektów,
   - naprawy, iniekcje i doszczelnianie dylatacji, szwów roboczych,
   - wymiana lub przebudowa krat, zastawek remontowych, zasuw,
   - dobetonowywanie nowego płaszcza betonowego (nad i pod wodą),
   - skuwanie lub frezowanie betonu pod i nad wodą,
   - zabezpieczanie osuwisk w rejonie zbiorników wodnych,
   - ubezpieczanie skarp brzegowych,
   - ubezpieczanie dna poszuru i ponuru.
 • Wiercenie piezometrów, odwierty geologiczne pod wodą,
 • Układanie instalacji i rurociągów podwodnych,
 • Przeglądy stanu przykrycia instalacji i rurociągów w gruncie i pod wodą z użyciem radiolokalizatora z podwodną sondą detekcyjną,
 • Zabezpieczenie dna i skarp gabionami lub innymi zabiegami hydrotechnicznymi,
 • Wykonywanie pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych do 20 metrów głębokości, wykorzystywanych w uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych lub stref ochronnych wysypisk odpadów, wykonywane z zastosowaniem metody wgłębnego mieszania gruntu (CDMM),
 • Mapy batymetryczne oraz lokalizacja elementów podwodnych z podaniem pozycji GPS,
 • Wykonywanie drenażu metodami wiertniczymi lub koparkami łańcuchowymi typu trencher,
 • Odmulanie i usuwanie zanieczyszczeń ze zbiorników, osadników i akwenów wodnych, prace prowadzone są przy użyciu Watermastera lub roboczych platform pływających,
 • Modernizacja linii brzegowej, pogłębianie dna w zbiornikach wodnych.
Przykładowa realizacja z zakresu hydrotechniki wykonana w ostatnich latach:

1. Remont prawego muru oporowego na wylocie z Elektrowni Wodnej Porąbka:

 • skucie warstwy betonu, wykonanie płaszcza betonowego w części podwodnej i nadwodnej,
 • reprofilacja powierzchni betonowej,
 • udrożnienie drenażu.

2. Remont ujęcia górnego Elektrowni Wodnej Porąbka:

 • skucie warstwy betonu, wykonanie płaszcza z betonu reoplastycznego w części podwodnej i nadwodnej nad wlotami energetycznymi,
 • reprofilacja powierzchni bocznych wlotów energetycznych,
 • naprawa dylatacji.

3. Remont strony odwodnej Zapory Wodnej w Porąbce:

 • usunięcie namułów,
 • wykonanie płaszcza betonowego w części podwodnej i nadwodnej,
 • iniekcja istniejących szwów roboczych i pęknięć w części podwodnej i nadwodnej,
 • remont istniejących dylatacji,
 • pokrycie powłoką ochronną betonów w części nadwodnej i zmiennego lustra.

4. Remont górnego pasa przelewów powierzchniowych strony odwodnej Zapory Porąbka:

 • iniekcja istniejących szwów roboczych i pęknięć elastyczną żywicą poliuretanową o niskiej lepkości,
 • oczyszczenie powierzchni metodą hydrodynamiczną,
 • wykonanie płaszcza betonowego betonem B40 w części podwodnej,
 • iniekcja nowych szwów roboczych.

5. Remont wylotów spustów dennych Zapory Porąbka:

W ramach zadania wykonano naprawy betonu na następujących elementach:

 • mury wylotów spustów dennych prawego i lewego (do III rzędu szykan), mur górny i dolny ostrogi - roboty pod osłoną grodzy "na sucho", remont sekcji muru na lewym brzegu, gdzie stwierdzono wybój, mur na lewym brzegu od III rzędu szykan, mury oporowe nad wlotami ze spustów oraz mur wzdłuż drogi,
 • szykany - roboty pod osłoną grodzy "na sucho",
 • płyty powyżej muru górnego ostrogi, płyty betonowe na koronie ostrogi, płyta denna wylotów - roboty pod osłoną grodzy "na sucho", płyty powyżej muru na lewym brzegu.

 porbka

 

Łącznie w ramach remontów na Zaporze Porąbka wbudowano ok. 300 m3 betonu podwodnego oraz 1500 m3 betonu hydrotechnicznego.

6. Wykonanie sieci piezometrów otwartych w rejonie sztolni upustów Zapory Porąbka:

 • wykonanie badań przepuszczalności gruntów, po trzy w każdym otworze wiertniczym w trakcie głębienia otworu,
 • wykonanie sprawozdania z prac wiertniczo-geologicznych,
 • wykonanie studni wierconej do poboru wody, głębokości 20m wraz z prawnie wymaganą dokumentacją,
 • odwiercenie i instalacji piezometrów.

7. Reprofilacja płyt betonowych w strefie zmiennego lustra wody w ramach zadania: Modernizacja zapory czołowej w Goczałkowicach.

W ramach realizacji firma Soley wykonała około 20.000 dm3 napraw podwodnych.
Podwodne naprawy płyt ekranu zapory w Goczałkowicach były prowadzone w technologii jak niżej:

 • oczyszczanie silnym strumieniem wody powierzchni płyt betonowych,
 • weryfikacja stanu betonów szczególnie na stykach płyt – rejon dylatacji,
 • rozkucia uszkodzonych fragmentów płyt do mocnego podłoża,
 • wiercenie otworów od 12 do 16 mm, osadzenie kotew i siatki zbrojeniowej,
 • wypełnienie ubytków masą betonową na bazie preparatu BS398 z dodatkiem podwodnym.

8. Iniekcje ciśnieniowe dylatacji na górnym zbiorniku Elektrowni Żar

Prace przygotowawcze:

 • reprofilacja i montaż taśmy dylatacyjnej wykonane zostały na sucho w okresie letnim przy opróżnionym zbiorniku.

Iniekcja ciśnieniowa:

 • została wykonana technikami podwodnymi (na głębokości od 28 metrów) w okresie zimowym ze względu na największe rozwarcie szczeliny dylatacyjnej.

Prace naprawcze:

 • zostały poprzedzone serią nurkowań w okresie zimowym przy maksymalnym napełnieniu zbiornika celem lokalizacji nieszczelności dylatacji.