Loading color scheme

Wgłębne mieszanie gruntu (CDMM) - Trench mixing

Wgłębne mieszanie in situ gruntu na mokro jest metodą dobrze znaną i często stosowaną w naszym kraju, dominują tutaj dwie technologie DSM oraz CDMM (Continuous Deep Mixing Method).
W związku z dużymi inwestycjami związanymi z infrastrukturą hydrotechniczną min. wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych na obiektach liniowych – wałach przeciwpowodziowych coraz częściej stosuje się metodę CDMM.
Metoda CDMM szeroko stosowana w Europie zachodniej głównie w Holandii oraz Belgii, posiada znaczną przewagę nad DSM w dwóch kluczowych aspektach wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych:

 • zapewnia w 100% pewność ciągłości wykonywanej przesłony, poprzez wyeliminowanie, typowych dla innych metod połączeń technologicznych (w przypadku kolumn DSM takie połączenie powtarza się co ok. 50 cm),
 • ogranicza zużycie materiału (zawiesiny cementowej lub cementowo-bentonitowej), przez eliminację zbędnych nie wpływających, na dodatkową szczelność, nadwyżek szerokości kolumny, wynikających z kołowego obrysu mieszadła. W przypadku CDMM powstaje ścianka o dokładnie zaprojektowanej szerokości.

Metoda ta znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach budownictwa m.in. przy wykonywaniu przesłon przeciwfiltracyjnych na:

 • obiektach budownictwa wodnego,
 • zabezpieczenia wysypisk śmieci oraz
 • odcięcia od napływającej wody głębokich wykopów,
 • dla tego typu realizacji wykorzystuje się zawiesinę cementowo – bentonitową, zapewniającą wysokie parametry przeciwfiltracyjne.

Metodę TRENCH MIXING z powodzeniem wykorzystać można, również w budownictwie kubaturowym i drogownictwie poprzez:

 • wykonanie wzmocnień pod nasypami drogowymi, autostradowymi oraz kolejowymi,
 • posadowienie obiektów budownictwa inżynieryjnych oraz obiektów handlowych i przemysłowych na rusztach fundamentowych.

Przy tego rodzaju realizacjach wykorzystuje się zawiesinę cementową zapewniającą wysokie parametry wytrzymałościowe. A znaczącą przewagę nad technologiami wykorzystującymi palownice jest to, że urządzenie robocze jest na stałe umieszczone poniżej gruntu. Otwiera to możliwość realizacji wzmocnienia gruntu na bardzo niestabilnych nasypach, gdzie palownica z wysoko umieszczonym środkiem ciężkości mogłaby naruszyć strukturę gruntu oraz w przestrzeniach, gdzie wysokość maszyny ograniczona jest do 3m, wykonać można np. ciągłą przesłonę lub wzmocnienie pod wiaduktami, suwnicami lub liniami energetycznymi.

Technologia TRENCH MIXING oparta jest na koncepcji poprawienia właściwości gruntu, w tym głównie zmniejszenie współczynnika filtracji oraz wytrzymałości gruntów zalegających w podłożu przez ich wymieszanie z materiałami wiążącymi, które reagują z gruntem i wodą gruntową. Do wzmacniania gruntów używa się przede wszystkim różnych cementów, a do uszczelniania cementu z odpowiednimi dodatkami, jak np. bentonit, mączka skalna.
Zastosowanie tej technologii jest bardzo korzystne w gruntach słabonośnych zarówno spoistych jak i niespoistych, szczególnie tam, gdzie występują grunty pylaste i piaszczyste.

 

Technologia
Poszczególne etapy wykorzystania TRENCH MIXING przedstawiają się następująco:

 1. Ustawienie maszyny w osi przesłony.
 2. Rozpoczęcie urabiania gruntu – odbywa się poprzez wprowadzenie w podłoże miecza o specjalnej konstrukcji, z obracającym się łańcuchem z nożami urabiającymi. Noże zmieniają strukturę gruntu oraz mieszają go z wprowadzoną zawiesiną, np. zaczynem cementowym lub cementowo - bentonitowym.
 3. W czasie, gdy grunt miesza się z zawiesiną urządzenie z odpowiednio dobraną prędkością przemieszcza się, zapewniając ciągłość wykonywanej przesłony.
 4. Cykl pracy odbywa się bez wstrząsów i wibracji.

Kontrola jakości robót w czasie ich wykonywania polega na bieżącym monitoringu parametrów produkcyjnych, takich jak: głębokość przesłony, przebieg procesu mieszania (liczba cykli na 1mb przejazdu), prędkość obrotowa łańcucha, prędkość przejazdu maszyny, ilość pompowanego zaczynu cementowego.
Po wykonaniu przesłony, możemy uzyskać wydruk w postaci metryki ze wszystkimi potrzebnymi parametrami.

Obecnie wykonujemy przesłony przeciwfiltracyjne na głębokość do 19m.

 

Zalety metody CDMM

 • Technologia CDMM jest przyjazna dla środowiska ze względu na stosowanie nieszkodliwych materiałów oraz wyróżnia się bardzo małymi ilościami wynoszonego urobku.
 • Metoda ta jest również bezwibracyjna i praktycznie wolna od hałasu, co daje możliwość prowadzenia prac w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych.
 • W zależności od stosowanego wypełnienia cementowego lub cementowo – bentonitowego uzyskać można różne cechy gruntobetonu, - małej filtracji lub wysokiej wytrzymałości.